28/04/2020

ஜீன்(மரபு) - உயிர் என்றால் என்ன? 4

செல்லின் மூலப்பொருட்களான 1.ஹைட்ரோ கார்பன், 2.கார்போஹைட்ரேட், 3.நியூக்ளிக் ஆசிட், 4.புரோட்டின் ஆகியவற்றால் தான் செல் கட்டமைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

செல்லின் முக்கிய பகுதி உட்கரு. உட்கருவில் செல்லின் பணிகள் எப்படி நடக்க வேண்டும், எப்போது நடக்க வேண்டும் என்ற தகவல்கள் அடங்கிய டி.என்.ஏ.,க்கள் உள்ளன.

டி.என்.ஏ.,க்கள் ஏற்கனவே பணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இயந்திரம் போல செயல்படுகின்றன. நிர்ணயித்த செயல்களை நிர்ணயித்த நேரத்தில் டி.என்.ஏ.,க்கள் செய்கின்றன. டி.என்.ஏக்களை உயிரற்ற இயந்திரம் என்றே சொல்லலாம். அவை புதிதாக எதையும் செய்வதில்லை. ரோபோவுக்கும் டி.என்.ஏ.,வுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை.

டி.என்.ஏ., என்பது கருவமிலத்தால் ஆனது. கருவமிலம் என்பது கார்பன் + ஹைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் என்ற 5 தனிமங்களால் ஆனது. இந்த 5 தனிமங்களும் இயந்திரவியலுக்கு உட்பட்டே இணைகின்றன, பிரிகின்றன. இயந்திரவியலை தாண்டிய எந்த அற்புதமும் டி.என்.ஏ.வில் நிகழ்வதில்லை.

டி.என்.ஏ., என்ற ரோபோவின் கட்டளைகளாக ஆர்.என்.ஏ., உள்ளது. ஆர்.என்.ஏ., உட்கருவுக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் செய்வதில்லை. உட்கருவுக்கு வெளியே தான் மாற்றத்தை நிகழ்த்துகின்றது.

உட்கருவுக்கு வெளியே சைட்டோபிளாசத்தில் புதிய புரதங்களை உண்டாக்குகின்றன. இந்த புதிய புரதங்களும் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ., தகவல்படி தான் உண்டாகுகின்றன.

ஆர்.என்.ஏ., தகவல் அல்லாத புரதங்கள் தற்செயலாகவோ, தவறுதலாகவோ உண்டானால் உடனே அழிப்பு அமிலங்கள் அவற்றை அழித்து விடுகின்றன. அதுவம் டி.என்.ஏ., கட்டளைப்படியே நடக்கிறது.

டி.என்.ஏ., முதல் புரத உற்பத்தி வரையிலான பணிகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நீர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்களே. இவற்றில் எந்த இடத்திலும் உயிர் இயக்கத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிய முடியாது. எல்லாம் உயிரற்ற ஒரு ரோபோ போலவே செயல்படுகின்றன.

இந்த ரோபோக்களுக்கு தேவையான மின்னாற்றலை தரும் பணியை மைட்டோகான்ரியா செய்கிறது. ரோபோக்களுக்கு தேவையான மூலபொருட்களை செல் உணவு தருகிறது.

இங்கே செல் உணவு குறித்த சின்ன புரிதல் அவசியம்.

நமது உணவு பலதரப்பட்டது. அசைவம், சைவம் என்ற பிரிவில் ஏராளமானவற்றை அடுக்கலாம். ஆனால் செல்லின் உணவு ஒன்றே ஒன்று தான். அது புரோட்டீன்.

செல்சுவர் வழியாக மூன்று பொருட்கள் உள்ளே நுழையும். 1. ஆக்சிஜன், 2. கார்போஹைட்ரேட், 3.புரோட்டீன்

இதில் தாவர செல்களில் கார்பன்டையாக்சைடும், விலங்கு செல்களில் ஆக்சிஜனும் ஆற்றல் மூலக்கூறுகளாக நுழைகின்றன. கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டின் போன்றவை உணவாக நுழைகின்றன.


ஆற்றலும், உணவும் உயிர்வாழ தேவையான மூலக்கூறுகளே அல்லாமல் உயிராக இல்லை. அதாவது செல்லில் ஆற்றல் தடைபட்டால் செல்லின் பணிகள் தடைபடுகின்றன. இதனால் செல் முடங்குகிறது. இது மின்சாரம் இல்லாத மின்பொருட்களின் நிலையே அல்லாமல் இதில் உயிர் என எதுவுமே இல்லை.

மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் மின்பொருட்கள் இயங்காது. அதுபோலவே ஆற்றல் இல்லாவிட்டால் செல் இயங்காது அவ்வளவு தான்.

அடுத்து உணவு. உணவு என்பது வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறதே அல்லாமல் உணவில் உயிர் இருப்பதாக எங்கும் கண்டறிய முடியவில்லை.

ஒரு தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருட்கள் வந்தால் உற்பத்தி நடக்கும். மூலபொருட்கள் இல்லை என்றால் உற்பத்தி இருக்காது. இந்த அளவிலேயே செல்லில் உணவின் பயன்பாடு உள்ளது.

ஆற்றலும் உணவும் செல்லின் பணிகளுக்கு உதவுகின்றன. அல்லாமல் செல்லின் பணிகளை ஆற்றலோ, உணவோ தீர்மானிப்பது இல்லை. உட்கருவில் உள்ள ஜீன்களே செல்லின் பணியை தீர்மானிக்கின்றன.

இங்கு ஜீன், ஆர்.ஏன்.ஏ., டி.என்.ஏ., குரோமோசோம் என்பற்றிற்கான வேறுபாடு குறித்த சின்ன விளக்கம்

ஆர்.என்.ஏ., என்பது ஜீனின் துண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. ஜீன் என்பது டி.என்.ஏ.,வின் ஒரு பகுதி, டி.என்.ஏ., என்பது குரோமோசோமின் ஒரு பகுதி. ஏராளமான ஆர்.என்.ஏ.,க்கள் சேர்ந்தது ஒரு ஜீன். ஏராளமான ஜீன்கள் சேர்ந்தது ஒரு டி.என்.ஏ., ஏராளமான டி.என்.ஏ.,க்கள் சேர்ந்தது ஒரு குரோமோசோம்.

ஜீன் முதல் குரோமோசோம் வரையிலான மொத்த அமைப்பை மரபு பெட்டகம் என அழைக்கிறோம். ஜீன்களில் இருந்து பிரிந்து விட்ட தனி பகுதி என்பதால் ஆர்.என்.ஏ.,க்கள் மரபுபெட்டகத்தினுள் வருவது இல்லை.

மரபு பெட்டகம் என்பது ஏற்கனவே பணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் போல செயல்படுகிறது. மரபு பெட்டகத்தில் எங்குமே உயிருக்கான ஆரம்பம் இருப்பதாக தெரியவில்லை. இங்கே தான் சிக்கலும், உயிர் தேடலுக்கான திருப்பு முனையும் அமைகிறது.

உடல் எங்குமே உயிர் இல்லை. உடல்உறுப்புகள் எங்குமே உயிர் இல்லை. உறுப்புகளின் மூலமான திசுக்களிலும் உயிர் இல்லை. திசுக்களின் மூலமான செல்லிலும் உயிர் இல்லை. செல்லின் உட்கருவான மரபு பெட்டகத்திலும் உயிர் இல்லை. செல்லின் உட்கரு முதல் முழு உடல் வரை, அனைத்துமே உயிரற்ற ஒரு இயந்திரத்தை போலவே செயல்படுகிறது. அப்படியானால் உயிர் எங்கே?

இப்போது நமது தேடல் உடலை கடந்து,  மரபுபெட்டகத்தின் மரபுக்குள் செல்கிறது.

மரபு! - இது தாய்தந்தையரிடம் இருந்து வந்தது. அப்படியானால் உயிர் நம்மிடம் இல்லை. நமது தாய்தந்தையரிடம் தான் உள்ளது.

தாய்/தந்தையர் என்றால் இங்கே தேடல் இரு பெரும் பாதையாக பிரிகிறது. இந்த இரண்டில் எந்த பாதையில் தேடுவது? ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பாதையிலுமே தேடுவது சாத்தியமா?

- அடுத்த இறுதி பகுதியில் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம்.

உயிர்தேடல் தொடரும்...

26/04/2020

உயிர்செல் எதனால் ஆனது - உயிர் என்றால் என்ன? 3

செல்லின் உட்கருவில் டி.என்.ஏ எனப்படும் மரபணு உள்ளது. டி.என்.ஏ.,வை மரபணு என குறிப்பிட்டாலும் உண்மையில் அது பல அணுக்களின் தொகுப்பு. எனவே மரபு மூலக்கூறு என்பதே பொருத்தமாக இருக்கும்.

உட்கருவுக்குள் மரபணு 4 முக்கிய கட்டங்களில் உள்ளது. 1. ஜீன் தமிழில் மரபு மூலக்கூறு, 2. டி.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தொகுதி, 3. குரோமோசோம் தமிழில் மரபுதொகுப்பு. இந்த மூன்றுடன் டி.ஏன்.ஏ.,வில் இருந்து பிரிந்து உட்கருவுக்கு வெளியே செல்லும் ஆர்.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தகவல் ஆகியவையும் உட்கருவில் உள்ளன.

1. ஜீன் தமிழில் மரபு மூலக்கூறு
2. டி.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தொகுதி
3. குரோமோசோம் தமிழில் மரபு தொகுப்பு
4. ஆர்.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தகவல்

ஜீன் முதல் ஆர்.என்.ஏ., வரை நான்கும் ஒன்று தான். ஜீன்களின் தொகுப்பு டி.என்.ஏ., டி.என்.ஏ.,க்களின் தொகுப்பு குரோமோசோம். டி.என்.ஏ.,வில் இருந்து சிறிய பகுதி பிரிந்து வந்தால் அது ஆர்.என்.ஏ.,

உட்கருவில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிக்கும் டி.என்.ஏ.,வில் இருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆர்.என்.ஏ., பிரிந்து செல்லும். பிரிந்த ஆர்.என்.ஏக்கள் உட்கருவுக்கு வெளியே சைட்டோபிளாசத்திற்கு வரும்.

சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள புரதத்துடன் ஆர்.என்.ஏ., இணைக்கப்படும். இந்த இணைவில் ஆர்.என்.ஏ.,க்களின் தகவல் படி புதிய புரதங்கள் உருவாக்கப்படும். இந்த புரதங்களே செல்லின் வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்தி செல்கின்றன.


செல்லுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். இனி செல் எதனால் ஆனது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். செல் எதனால் ஆனது என்பதை சரியாக புரிந்துகொண்டால் மட்டுமெ உயிரியக்கம் பற்றிய ஓரளவு புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும்!

நமது வீடு செங்கல், மணல், ஜல்லி, சிமெண்ட், கம்பி என்ற மூலப்பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது. அதுபோல செல் 4 முக்கிய மூலப்பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது.

1. ஹைட்ரோ கார்பன் தமிழில் நீர்மகரிமம் (உயிர்)
2. கார்போஹைட்ரேட் தமிழில் கொழுப்பு
3. நியூக்ளிக் ஆசிட் தமிழில் கருஅமிலம்
4. புரோட்டின் தமிழில் புரதம்

ஒரு செல் இந்த நான்கு மூலப்பொருட்களால் ஆனது தான். இந்த நான்கை தவிர வேறு பொருட்கள் செல்லில் இல்லை. சரி இந்த நான்கு மூலப்பொருட்களிலும் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்போம்.

1. ஹைட்ரோ கார்பன் என்பது ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவை. இது தான் உயிருக்கு அடிப்படை. இந்த கலவை இல்லை என்றால் இந்த உலகில் உயிர்களே இல்லை எனலாம்.(விரிவாக பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

2.கார்போஹைட்ரேட் என்பது ஹைட்ரோ கார்பனுடன் ஆக்சிஜன் தனிமமும் சேர்ந்தது. கார்பன் + ஹைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் ஆகிய மூன்று தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவையை தான் கார்போஹைட்ரேட் என அழைக்கிறோம். இது தான் உயிப்புக்கு அடிப்படை. இந்த கலவை இல்லை என்றால் உயிரியக்கம் இல்லை எனலாம்.

3. கருவமிலம் என்பது கார்போஹைட்ரேட்டுடன் நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவை.
ஹைட்ரஜன் + கார்பன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் சேர்ந்த கலவையாக கருவமிலம் உள்ளது. கருவமிலம் இனப் பெருக்கத்திற்கு அடிப்படையாக உள்ளது. கருவமிலம் இல்லை என்றால் இனப்பெருக்கம் நடைபெறாது எனலாம்.

4. புரோட்டின் என்பது கருவமிலத்துடன் வேறு 8 தனிமங்கள் தனித்தனியாகவோ, கூட்டாகவோ சேர்ந்த கலவை. உதாரணமாக : ஹைட்ரஜன் + கார்பன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் + கால்சியம் சேர்ந்தது ஒருவகை புரோட்டின். இப்படி 8 வகை தனிமங்களுடன் சேர்ந்து பல புரோட்டீன்கள் உள்ளன.

கால்சியம், மாக்னீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம், கந்தகம், இரும்பு, அயோடின், குளோரின் ஆகிய 8 தனிமங்கள் செல்லுக்கு தேவையான முக்கிய புரோட்டீன்களின் கலவையுள் அடங்குகிறது. புரோட்டின் கலவை தான் பரிணாமத்தின் அடிப்படையாக உள்ளது.

புரோட்டீன் இல்லை என்றால் உயிர் இருந்திருக்கும் ஆனால் பரிணாமம் இருந்திருக்காது. மனிதர்கள் தோன்றியிருக்க மாட்டோம். இந்த கட்டுரை வாசிப்பும் தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கும்.

1.ஹைட்ரஜன், 2.கார்பன், 3.ஆக்சிஜன், 4.நைட்ரஜன், 5.பாஸ்பரஸ், 6.கால்சியம், 7.மாக்னீசியம், 8.பொட்டாசியம், 9.சோடியம், 10.கந்தகம், 11.இரும்பு, 12.அயோடின், 13.குளோரின் என்ற 13 தனிமங்களால் ஆனது தான் செல்.

உலகில் 94(இயற்கை) + 24(செயற்கை) = 118 தனிமங்கள் கண்டறிப்பட்டு இருந்தும் நமது மனித உடல் செல்லில் இருப்பது மேற்சொன்ன 13 தனிமங்கள் மட்டுமே.

செல்லில் என்ன இருக்கிறது? செல் எதனால் ஆனது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். அடுத்து செல் எப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது?, எப்படி செயல்படுகிறது?, செல் செயல்பாட்டால் எப்படி உயிர் பிறக்கிறது?, உயிர் எப்படி பரிணமிக்கிறது?, என்பதைப் பற்றி எல்லாம் அடுத்தப் பகுதியில் பார்க்கலாம்.

உயிர்தேடல் தொடரும்...

25/04/2020

உயிரணு - உயிர் என்றால் என்ன? 2

பயோ செல் என்பதை தமிழில் உயிரணு என அழைக்கிறோம். உயிரணு 1. புற அமைப்பு, 2. உள் அமைப்பு, 3. உட்கரு அமைப்பு. என்ற மூன்று பகுதிகளை உடையது.

புற அமைப்பான செல்சவ்வு குறித்து சென்ற பகுதியில் பார்த்தோம். இங்கு உயிரணுவின் உள் அமைப்பு குறித்து பார்க்கலாம்.

நமது உடலின் உள் உறுப்புகள் போல செல்லின் உள்அமைப்பில் பல உறுப்புகள் உள்ளன. செல்சவ்வு புறத்தோல் மற்றும் உள்தோல் அமைப்பை கொண்டது. உடலில்ன் மேல்தோல், புறத்தோல் இருப்பது போல செல்லிலும் புறத்தோல், உள்தோல் அமைப்பு உள்ளது.

நீர் நிரப்பப்பட்ட பலூன் போல உள்தோல் செல்நீரால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளது. செல் உட்கருவுக்கும், செல் உள்தோலுக்கும் இடையில் செல்நீர் உள்ளது. செல்நீரில் செல்லின் உறுப்புகள் மிதந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

செல்லின் உட்தோலுக்கும், செல் உட்கருவுக்கும் இடைப்பட்ட செல்நீர் மற்றும் செல்உறுப்புகள் அடங்கிய பகுதி சைட்டோபிளாசம் எனப்படுகிறது. சைட்டோபிளாசத்தை தமிழில் செல்லின் உள் அமைப்பு என அழைக்கிறோம்.

இங்கு சைட்டோபிளாசத்திற்கும் புரோட்டோபிளாசத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கவனித்து கொள்ளுங்கள். உட்கருவையும் அடக்கிய செல்லின் உட்பகுதி புரோட்டோபிளாசம். உட்கருவை தவிர்த்த செல்லின் பிறஉட்பகுதி சைட்டோபிளாசம்.

நமது உடலை போல சைட்டோபிளாசமும் 70% நீரால் நிரப்பப்பட்டாதே. செல்நீரில் மிதந்த வண்ணம் உள்ள செல் உறுப்புகளில் செல்உட்கருவும் ஒன்று. ஆனால் செல்உட்கருவை நாம் கற்பதற்கு வசதியாக தனியாக பிரித்து உள்ளோம்.

செல்லை போல உட்கருவும் ஒரு தனி சவ்வால் மூடப்பட்டு இருக்கும். இப்படிப்பட்ட செல்களை கொண்ட உயிரிகளை யுகேரியோட் செல்லினம் என பிரித்து அழைக்கிறோம். தமிழில் மெய்கரு உயிரிகள். உட்கரு தனிசவ்வால் மூடப்படாமல் இருந்தால் அவற்றை புரோகேரியோட் செல்லினம் என அழைக்கிறோம். தமிழில் நிலைகரு உயிரிகள். 

பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற ஒருசெல் நுண்ணுயிரிகள் புரோகேரியோட் செல்லின வகைகளுள் அடங்குகிறது. மற்றவை எல்லாம் (தாவரம், விலங்கு, மனிதன்) யுகேரியோட் வகையை சேர்ந்தவை.


செல் உறுப்புகள் ஏராளமாக இருந்தாலும் மிக முக்கியமான உறுப்புகளாக 8 பட்டியலிடப்படுகிறது.

1. மைட்டோகான்ரியா. தமிழில் ஆற்றல் ஆக்கி.
2. சோலரோபிளாஸ்ட். தமிழில் பச்சையம். (இது தாரவ செல்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது).
3. ரைபோசோம். தமிழில் பிணைப்பகம்.
4. என்டோபிளாசம். தமிழில் பகுப்பு வலை.
5. கோல்கி அப்பேரடஸ். தமிழில் தடுப்பு வலை.
6. இலைசோசோம். தமிழில் அழிப்பு அமிலம்.
7. வாக்குவல்ஸ். தமிழில் வெற்றிடம்.
8. சைட்டோ கிளாஸ்டன். தமிழில் கடத்தல் மென் சவ்வு.

இவை அல்லாமல் செல்லில் பல உறுப்புகள் உள்ளன. ஆனால் அவை குறித்த முழுமையான அறிதல்களோ, புரிதல்களோ இன்னும் அறிவியலாளர் மத்தியில் வரவில்லை. எனவே அவற்றை இங்கே தவிர்க்கிறேன்.

செல்லின் மற்ற உறுப்புகளை தவிர்த்தாலும் முக்கிய 8 உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை வைத்து செல்லின் உயிரோட்டத்தை விளக்கி விட முடியும்.

1.மைட்டோகான்ரியா செல்லுக்கான மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த மின்னாற்றல் உற்பத்தியே செல்லின் அனைத்து உயிரோட்டத்திற்கும் அடிப்படை காரணமாக அமைகிறது. செல்லின் பயன்பாடு போக மீதமுள்ள மின்னாற்றல் உடல் செயல்பாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. (இதுகுறித்து தனிப்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

மைட்டோகான்ரியாவின் செயல்பாடு நின்றுவிட்டால் மின்சாரம் துண்டித்த தொழிற்சாலை போல செல் இயக்கம் முற்றிலும் நிற்கிறது, (சட் டவுன் ஆகிறது).

2.பச்சையம் என்பது தாவர செல்லில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு உறுப்பு. குறிப்பாக தாவர இலைகளில் பச்சையங்கள் காணப்படுகிறது. பச்சையம் சூரிய ஒளியில் இருந்து மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யும் பணியை செய்கிறது. இதை மைட்டோகான்ரியாவின் முன்னோடி என அழைக்கலாம்.

பச்சையம் ஆற்றல் இல்லை என்றால் தாவரம் மட்டுமல்ல விலங்குளும் இல்லை. ஏனென்றால் உயிர்செல்லுக்கு அடிப்படையான மின்னாற்றல் துவக்கம் இங்கு தான் நடக்கிறது. இந்த நிகழ்வை உயிரின் துவக்கம் என்றும் சொல்லாம். (விரிவாக பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

3.ரைபோசோம் உயிரின் வளர்ச்சி பணியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ரைபோசோம் செல் உட்கருவில் இருந்து வெளிவரும் மரபு தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து, அதனுடன் தேவையான தகவல்களை பிணைத்து செல்லின் மேலாண்மை பணியை செய்கிறது.

4. எண்டோபிளாசம், 5.தடுப்பு வலை (கோல்கி) போன்றவை ரைபோசோம் பணிக்கு உதவுகின்றன.

6.இலைசோசோம், 7.வெற்றிடம் ஆகியவை செல்லில் எஞ்சும் தேவையற்ற கழிவுகளை சேகரித்து அழிக்கும் பணியை செய்கின்றன.

8.கடத்தல் மென்சவ்வு செல்சவ்வில் இருந்து நேரடியாக ரைபோசோமுக்கு பொருட்களை கடத்துகிறது. அதாவது செல்நீரில் நனையாதவாறு செல்லவேண்டிய பொருட்கள் கடத்தல் மென்சவ்வு வழி கடத்தப்படுகின்றன.

அடுத்த பகுதியில் செல்உட்கருவை தெரிந்து கொண்டு, உயிர் எப்படி உண்டாகிறது என்பதை கண்டறிவோம்.

உயிர் தேடல் தொடரும்...

24/04/2020

உயிர் என்றால் என்ன? - 1

உடலில் உயிர் எங்கு உள்ளது? இதுவரை பதில் கிடைக்காத கேள்வியாகவே இருக்கிறது.

உயிர் வேறு உடல்வேறு என மதங்கள் போதித்தாலும், அறிவியல் ரீதியில் அது உண்மை இல்லை. உடல் அல்லாத ஒரு உயிர் இதுவரை கண்டறியப் படவில்லை. உடலில் தான் உயிர் உள்ளது. உடல் இல்லாமல் உயிர் இல்லை.

உடலின் ஏதோ ஒரு மூலையில் உயிர் உள்ளதா? அல்லது உடல் முழுவதும் உயிர் உள்ளதா? இந்த கேள்விக்கான பதிலை தேட உடலை பற்றிய அறிமுகம் நமக்கு தேவை!

உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரே சம்மந்தம் தான் உள்ளது! அது :- உயிர் இல்லாவிட்டால் உடல் இல்லை. உடல் இல்லாவிட்டால் உயிர் இல்லை. உடலும் உயிரும் வெவ்வேறு என்றாலும் ஒன்றில்லாமல் ஒன்றில்லை.

உயிரை பற்றிய பல குழப்பங்கள் நம்மிடம் உள்ளது. இதுதான் உயிர் என இதுவரை நம்மால் உறுதியாக கண்டறிய முடியவில்லை. உயிர் குறித்து ஆன்மீகத்தில் எவ்வளவு குழப்பங்கள் உள்ளதோ, அதைவிட அறிவியலிலும் குழப்பங்கள் உள்ளன.

சரி இங்கே உயிரை தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைப்போம். உயிரின் உற்ற தோழன் உடலை பற்றி கொஞ்சம் அலசிவிட்டு மீண்டும் உயிருக்கு வருவோம்.

உடல் பற்றிய தெளிவு அறிவியலில் தெள்ளத்தெளிவாக உள்ளது. உடல், உறுப்புகளால் ஆனது. உறுப்புகள் திசுக்களால் ஆனாது. திசுக்கள் செல்களால் ஆனது. செல்கள் ஒவ்வொன்றும் தனி உடல்கள். அந்த தனி செல் உடல்களுக்குள் ஏரளாமான செல் உறுப்புகள்.

உடல் - உடல் உறுப்பு - திசு - செல் - செல் உறுப்பு

ஒரு உயிரியின் மொத்த உடல் அமைப்பை தான் உடல் என்கிறோம். இறந்த உயிர்களை உடல் என அழைப்பது இல்லை. அவை பிணங்கள் அல்லது உயிரற்ற பொருட்கள் பட்டியலில் அடங்குகிறது.

உடல் என்பது உறுப்புகளின் தொகுப்பாக உள்ளது. உறுப்புகள், உயிருக்கு உயிர் வேறுபடும். உதாரணமாக கை, கால், கண், காது உட்பட புற உறுப்புகள், இதயம், நுரையீரல், சிறுநீரகம் உட்பட உள்ளுறுப்புகள் என அனைத்தும் உயிரினத்துக்கு உயிரனம் வேறுபாடு உடையது. அது எப்படி? ஏன்? எதற்கு? எதனால்? என்பது குறித்து அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் பார்க்கலாம்.

உறுப்புகள் பல வடிவங்களில், பல வகைளில் இருந்தாலும் அனைத்தும் திசுக்களால் ஆனாது. தாவரங்கள், விலங்குகள் அனைத்தும் திசுக்களால் ஆனது. 


அது என்ன திசு?

திசு என்பது செல்களின் தொகுப்பு! ஒரு செல் என்பது செல். இரண்டுக்கும் மேற்றபட்ட செல்கள் சேர்ந்து இருந்தால் திசு. அவ்வளவு தான் திசுவுக்கும் செல்லுக்குள் உள்ள வேறுபாடு.

செல் என்பது உயிரினங்களின் அடிப்படை உறுப்பாக அறியப்படுகிறது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செல்களின் தொகுப்பு திசு. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திசுக்களின் தொகுப்பு உறுப்பு, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகளின் தொகுப்பு உடல்.

சரி இனி செல்லுக்குள் நுழைவோம்!

ஒரு உடலில் நிகழும் அத்தனை நிகழ்வுகளின் அடிப்படையும் ஒரு செல்லுக்குள் நிகழ்கிறது. உதாரணமாக செல் சுவாசிக்கிறது, செல் உணவு உட்கொள்கிறது, செல் கழிவை வெளியேற்றுகிறது, செல்லுள் காம(செக்ஸ்)நிகழ்வுகளும் நடக்கின்றன. 

இதெல்லம் எப்படி நடக்கிறது? செல் எப்படி காமத்தில் ஈடுபடுகிறது? இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள செல் உறுப்புக்களை பற்றிய அறிதல் வேண்டும்.

நமது உடல் முழுவதும் செல்களால் ஆனது. நமது உடலில் கோடிக்கணக்கான செல்கள் இருக்கிறது. செல்லுக்கு பல வடிவங்கள் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் உள்ளது. உதாரணமாக ஒவ்வொருவர் உடலுக்கும் பல வடிவங்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட அமைப்பை பெற்றிருக்கிறது. அதாவது புறத்தோல், புற உறுப்புகள், உள்தோல், உள்உறுப்புள் என உடலில் இருப்பதை போல செல்லுள்ளும் இருக்கின்றன.

செல்லின் அமைப்பை மூன்றாக பிரிக்கலாம்.

1. புற அமைப்பு, 2. உள்அமைப்பு, 3. உட்கரு அமைப்பு

செல்லின் புற அமைப்பில் செல்தோல் உள்ளது. செல்தோலை செல் சவ்வு என்று அழைக்கிறோம். செல்சவ்வு ஒரு இயந்திர கதவு போல பணியாற்றுகிறது. உள்ளே நுழைய அனுமதி உள்ளதை மட்டும் உள்ளே நுழைய அனுமதிக்கிறது. அதுபோல செல்லுள் இருந்து வெளியே வர அனுமதி உள்ளதை மட்டும் வெளியே வர அனுமதிக்கிறது. அவ்வளவு தான் செல்சவ்வின் வேலை.

செல் சவ்வை காவலாளியுடன் ஒப்பிட முடியாது. அதே நேரத்தில் காவல் இயந்திரத்துடன் ஒப்பிடலாம். காவலாளி உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுவார். ஆனால் இயந்திரத்திடம் உணர்வுபூர்வமாக ஏமாற்ற முடியாது. அதே நேரத்தில் தந்திரமாக ஏமாற்றலாம். காவலாளி கடப்பவருக்கும் கடவுசீட்டுக்கும் வேறுபாடு இருந்தால் அனுமதிக்க மாட்டார். ஆனால் இயந்திரத்திற்கு கடவுசீட்டு மட்டும் போதும். கடவுசீட்டு உள்ள யாரும் இயந்திரத்தை ஏமாற்றி நுழைந்து விட முடியும். ஆனால் அந்த கடவுசீட்டை உண்டாக்குவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல.

கடவுசீட்டுடன் செல்லுக்குள் நுழைவது எப்படி?
செல்லுள் என்ன இருக்கிறது?
செல்லுள் உயிர் எங்கே இருக்கிறது? அடுத்த பதிவில்..

தொடரும்..