25/04/2020

உயிரணு - உயிர் என்றால் என்ன? 2

பயோ செல் என்பதை தமிழில் உயிரணு என அழைக்கிறோம். உயிரணு 1. புற அமைப்பு, 2. உள் அமைப்பு, 3. உட்கரு அமைப்பு. என்ற மூன்று பகுதிகளை உடையது.

புற அமைப்பான செல்சவ்வு குறித்து சென்ற பகுதியில் பார்த்தோம். இங்கு உயிரணுவின் உள் அமைப்பு குறித்து பார்க்கலாம்.

நமது உடலின் உள் உறுப்புகள் போல செல்லின் உள்அமைப்பில் பல உறுப்புகள் உள்ளன. செல்சவ்வு புறத்தோல் மற்றும் உள்தோல் அமைப்பை கொண்டது. உடலில்ன் மேல்தோல், புறத்தோல் இருப்பது போல செல்லிலும் புறத்தோல், உள்தோல் அமைப்பு உள்ளது.

நீர் நிரப்பப்பட்ட பலூன் போல உள்தோல் செல்நீரால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளது. செல் உட்கருவுக்கும், செல் உள்தோலுக்கும் இடையில் செல்நீர் உள்ளது. செல்நீரில் செல்லின் உறுப்புகள் மிதந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

செல்லின் உட்தோலுக்கும், செல் உட்கருவுக்கும் இடைப்பட்ட செல்நீர் மற்றும் செல்உறுப்புகள் அடங்கிய பகுதி சைட்டோபிளாசம் எனப்படுகிறது. சைட்டோபிளாசத்தை தமிழில் செல்லின் உள் அமைப்பு என அழைக்கிறோம்.

இங்கு சைட்டோபிளாசத்திற்கும் புரோட்டோபிளாசத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கவனித்து கொள்ளுங்கள். உட்கருவையும் அடக்கிய செல்லின் உட்பகுதி புரோட்டோபிளாசம். உட்கருவை தவிர்த்த செல்லின் பிறஉட்பகுதி சைட்டோபிளாசம்.

நமது உடலை போல சைட்டோபிளாசமும் 70% நீரால் நிரப்பப்பட்டாதே. செல்நீரில் மிதந்த வண்ணம் உள்ள செல் உறுப்புகளில் செல்உட்கருவும் ஒன்று. ஆனால் செல்உட்கருவை நாம் கற்பதற்கு வசதியாக தனியாக பிரித்து உள்ளோம்.

செல்லை போல உட்கருவும் ஒரு தனி சவ்வால் மூடப்பட்டு இருக்கும். இப்படிப்பட்ட செல்களை கொண்ட உயிரிகளை யுகேரியோட் செல்லினம் என பிரித்து அழைக்கிறோம். தமிழில் மெய்கரு உயிரிகள். உட்கரு தனிசவ்வால் மூடப்படாமல் இருந்தால் அவற்றை புரோகேரியோட் செல்லினம் என அழைக்கிறோம். தமிழில் நிலைகரு உயிரிகள். 

பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற ஒருசெல் நுண்ணுயிரிகள் புரோகேரியோட் செல்லின வகைகளுள் அடங்குகிறது. மற்றவை எல்லாம் (தாவரம், விலங்கு, மனிதன்) யுகேரியோட் வகையை சேர்ந்தவை.


செல் உறுப்புகள் ஏராளமாக இருந்தாலும் மிக முக்கியமான உறுப்புகளாக 8 பட்டியலிடப்படுகிறது.

1. மைட்டோகான்ரியா. தமிழில் ஆற்றல் ஆக்கி.
2. சோலரோபிளாஸ்ட். தமிழில் பச்சையம். (இது தாரவ செல்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது).
3. ரைபோசோம். தமிழில் பிணைப்பகம்.
4. என்டோபிளாசம். தமிழில் பகுப்பு வலை.
5. கோல்கி அப்பேரடஸ். தமிழில் தடுப்பு வலை.
6. இலைசோசோம். தமிழில் அழிப்பு அமிலம்.
7. வாக்குவல்ஸ். தமிழில் வெற்றிடம்.
8. சைட்டோ கிளாஸ்டன். தமிழில் கடத்தல் மென் சவ்வு.

இவை அல்லாமல் செல்லில் பல உறுப்புகள் உள்ளன. ஆனால் அவை குறித்த முழுமையான அறிதல்களோ, புரிதல்களோ இன்னும் அறிவியலாளர் மத்தியில் வரவில்லை. எனவே அவற்றை இங்கே தவிர்க்கிறேன்.

செல்லின் மற்ற உறுப்புகளை தவிர்த்தாலும் முக்கிய 8 உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை வைத்து செல்லின் உயிரோட்டத்தை விளக்கி விட முடியும்.

1.மைட்டோகான்ரியா செல்லுக்கான மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த மின்னாற்றல் உற்பத்தியே செல்லின் அனைத்து உயிரோட்டத்திற்கும் அடிப்படை காரணமாக அமைகிறது. செல்லின் பயன்பாடு போக மீதமுள்ள மின்னாற்றல் உடல் செயல்பாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. (இதுகுறித்து தனிப்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

மைட்டோகான்ரியாவின் செயல்பாடு நின்றுவிட்டால் மின்சாரம் துண்டித்த தொழிற்சாலை போல செல் இயக்கம் முற்றிலும் நிற்கிறது, (சட் டவுன் ஆகிறது).

2.பச்சையம் என்பது தாவர செல்லில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு உறுப்பு. குறிப்பாக தாவர இலைகளில் பச்சையங்கள் காணப்படுகிறது. பச்சையம் சூரிய ஒளியில் இருந்து மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யும் பணியை செய்கிறது. இதை மைட்டோகான்ரியாவின் முன்னோடி என அழைக்கலாம்.

பச்சையம் ஆற்றல் இல்லை என்றால் தாவரம் மட்டுமல்ல விலங்குளும் இல்லை. ஏனென்றால் உயிர்செல்லுக்கு அடிப்படையான மின்னாற்றல் துவக்கம் இங்கு தான் நடக்கிறது. இந்த நிகழ்வை உயிரின் துவக்கம் என்றும் சொல்லாம். (விரிவாக பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

3.ரைபோசோம் உயிரின் வளர்ச்சி பணியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ரைபோசோம் செல் உட்கருவில் இருந்து வெளிவரும் மரபு தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து, அதனுடன் தேவையான தகவல்களை பிணைத்து செல்லின் மேலாண்மை பணியை செய்கிறது.

4. எண்டோபிளாசம், 5.தடுப்பு வலை (கோல்கி) போன்றவை ரைபோசோம் பணிக்கு உதவுகின்றன.

6.இலைசோசோம், 7.வெற்றிடம் ஆகியவை செல்லில் எஞ்சும் தேவையற்ற கழிவுகளை சேகரித்து அழிக்கும் பணியை செய்கின்றன.

8.கடத்தல் மென்சவ்வு செல்சவ்வில் இருந்து நேரடியாக ரைபோசோமுக்கு பொருட்களை கடத்துகிறது. அதாவது செல்நீரில் நனையாதவாறு செல்லவேண்டிய பொருட்கள் கடத்தல் மென்சவ்வு வழி கடத்தப்படுகின்றன.

அடுத்த பகுதியில் செல்உட்கருவை தெரிந்து கொண்டு, உயிர் எப்படி உண்டாகிறது என்பதை கண்டறிவோம்.

உயிர் தேடல் தொடரும்...

No comments:

Post a comment