26/04/2020

உயிர்செல் எதனால் ஆனது - உயிர் என்றால் என்ன? 3

செல்லின் உட்கருவில் டி.என்.ஏ எனப்படும் மரபணு உள்ளது. டி.என்.ஏ.,வை மரபணு என குறிப்பிட்டாலும் உண்மையில் அது பல அணுக்களின் தொகுப்பு. எனவே மரபு மூலக்கூறு என்பதே பொருத்தமாக இருக்கும்.

உட்கருவுக்குள் மரபணு 4 முக்கிய கட்டங்களில் உள்ளது. 1. ஜீன் தமிழில் மரபு மூலக்கூறு, 2. டி.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தொகுதி, 3. குரோமோசோம் தமிழில் மரபுதொகுப்பு. இந்த மூன்றுடன் டி.ஏன்.ஏ.,வில் இருந்து பிரிந்து உட்கருவுக்கு வெளியே செல்லும் ஆர்.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தகவல் ஆகியவையும் உட்கருவில் உள்ளன.

1. ஜீன் தமிழில் மரபு மூலக்கூறு
2. டி.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தொகுதி
3. குரோமோசோம் தமிழில் மரபு தொகுப்பு
4. ஆர்.என்.ஏ., தமிழில் மரபு தகவல்

ஜீன் முதல் ஆர்.என்.ஏ., வரை நான்கும் ஒன்று தான். ஜீன்களின் தொகுப்பு டி.என்.ஏ., டி.என்.ஏ.,க்களின் தொகுப்பு குரோமோசோம். டி.என்.ஏ.,வில் இருந்து சிறிய பகுதி பிரிந்து வந்தால் அது ஆர்.என்.ஏ.,

உட்கருவில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிக்கும் டி.என்.ஏ.,வில் இருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆர்.என்.ஏ., பிரிந்து செல்லும். பிரிந்த ஆர்.என்.ஏக்கள் உட்கருவுக்கு வெளியே சைட்டோபிளாசத்திற்கு வரும்.

சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள புரதத்துடன் ஆர்.என்.ஏ., இணைக்கப்படும். இந்த இணைவில் ஆர்.என்.ஏ.,க்களின் தகவல் படி புதிய புரதங்கள் உருவாக்கப்படும். இந்த புரதங்களே செல்லின் வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்தி செல்கின்றன.


செல்லுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். இனி செல் எதனால் ஆனது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். செல் எதனால் ஆனது என்பதை சரியாக புரிந்துகொண்டால் மட்டுமெ உயிரியக்கம் பற்றிய ஓரளவு புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும்!

நமது வீடு செங்கல், மணல், ஜல்லி, சிமெண்ட், கம்பி என்ற மூலப்பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது. அதுபோல செல் 4 முக்கிய மூலப்பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டது.

1. ஹைட்ரோ கார்பன் தமிழில் நீர்மகரிமம் (உயிர்)
2. கார்போஹைட்ரேட் தமிழில் கொழுப்பு
3. நியூக்ளிக் ஆசிட் தமிழில் கருஅமிலம்
4. புரோட்டின் தமிழில் புரதம்

ஒரு செல் இந்த நான்கு மூலப்பொருட்களால் ஆனது தான். இந்த நான்கை தவிர வேறு பொருட்கள் செல்லில் இல்லை. சரி இந்த நான்கு மூலப்பொருட்களிலும் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்போம்.

1. ஹைட்ரோ கார்பன் என்பது ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவை. இது தான் உயிருக்கு அடிப்படை. இந்த கலவை இல்லை என்றால் இந்த உலகில் உயிர்களே இல்லை எனலாம்.(விரிவாக பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம்.)

2.கார்போஹைட்ரேட் என்பது ஹைட்ரோ கார்பனுடன் ஆக்சிஜன் தனிமமும் சேர்ந்தது. கார்பன் + ஹைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் ஆகிய மூன்று தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவையை தான் கார்போஹைட்ரேட் என அழைக்கிறோம். இது தான் உயிப்புக்கு அடிப்படை. இந்த கலவை இல்லை என்றால் உயிரியக்கம் இல்லை எனலாம்.

3. கருவமிலம் என்பது கார்போஹைட்ரேட்டுடன் நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் தனிமங்கள் சேர்ந்த கலவை.
ஹைட்ரஜன் + கார்பன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் சேர்ந்த கலவையாக கருவமிலம் உள்ளது. கருவமிலம் இனப் பெருக்கத்திற்கு அடிப்படையாக உள்ளது. கருவமிலம் இல்லை என்றால் இனப்பெருக்கம் நடைபெறாது எனலாம்.

4. புரோட்டின் என்பது கருவமிலத்துடன் வேறு 8 தனிமங்கள் தனித்தனியாகவோ, கூட்டாகவோ சேர்ந்த கலவை. உதாரணமாக : ஹைட்ரஜன் + கார்பன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் + கால்சியம் சேர்ந்தது ஒருவகை புரோட்டின். இப்படி 8 வகை தனிமங்களுடன் சேர்ந்து பல புரோட்டீன்கள் உள்ளன.

கால்சியம், மாக்னீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம், கந்தகம், இரும்பு, அயோடின், குளோரின் ஆகிய 8 தனிமங்கள் செல்லுக்கு தேவையான முக்கிய புரோட்டீன்களின் கலவையுள் அடங்குகிறது. புரோட்டின் கலவை தான் பரிணாமத்தின் அடிப்படையாக உள்ளது.

புரோட்டீன் இல்லை என்றால் உயிர் இருந்திருக்கும் ஆனால் பரிணாமம் இருந்திருக்காது. மனிதர்கள் தோன்றியிருக்க மாட்டோம். இந்த கட்டுரை வாசிப்பும் தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கும்.

1.ஹைட்ரஜன், 2.கார்பன், 3.ஆக்சிஜன், 4.நைட்ரஜன், 5.பாஸ்பரஸ், 6.கால்சியம், 7.மாக்னீசியம், 8.பொட்டாசியம், 9.சோடியம், 10.கந்தகம், 11.இரும்பு, 12.அயோடின், 13.குளோரின் என்ற 13 தனிமங்களால் ஆனது தான் செல்.

உலகில் 94(இயற்கை) + 24(செயற்கை) = 118 தனிமங்கள் கண்டறிப்பட்டு இருந்தும் நமது மனித உடல் செல்லில் இருப்பது மேற்சொன்ன 13 தனிமங்கள் மட்டுமே.

செல்லில் என்ன இருக்கிறது? செல் எதனால் ஆனது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். அடுத்து செல் எப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது?, எப்படி செயல்படுகிறது?, செல் செயல்பாட்டால் எப்படி உயிர் பிறக்கிறது?, உயிர் எப்படி பரிணமிக்கிறது?, என்பதைப் பற்றி எல்லாம் அடுத்தப் பகுதியில் பார்க்கலாம்.

உயிர்தேடல் தொடரும்...

No comments:

Post a comment