28/04/2020

ஜீன்(மரபு) - உயிர் என்றால் என்ன? 4

செல்லின் மூலப்பொருட்களான 1.ஹைட்ரோ கார்பன், 2.கார்போஹைட்ரேட், 3.நியூக்ளிக் ஆசிட், 4.புரோட்டின் ஆகியவற்றால் தான் செல் கட்டமைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

செல்லின் முக்கிய பகுதி உட்கரு. உட்கருவில் செல்லின் பணிகள் எப்படி நடக்க வேண்டும், எப்போது நடக்க வேண்டும் என்ற தகவல்கள் அடங்கிய டி.என்.ஏ.,க்கள் உள்ளன.

டி.என்.ஏ.,க்கள் ஏற்கனவே பணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இயந்திரம் போல செயல்படுகின்றன. நிர்ணயித்த செயல்களை நிர்ணயித்த நேரத்தில் டி.என்.ஏ.,க்கள் செய்கின்றன. டி.என்.ஏக்களை உயிரற்ற இயந்திரம் என்றே சொல்லலாம். அவை புதிதாக எதையும் செய்வதில்லை. ரோபோவுக்கும் டி.என்.ஏ.,வுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை.

டி.என்.ஏ., என்பது கருவமிலத்தால் ஆனது. கருவமிலம் என்பது கார்பன் + ஹைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + பாஸ்பரஸ் என்ற 5 தனிமங்களால் ஆனது. இந்த 5 தனிமங்களும் இயந்திரவியலுக்கு உட்பட்டே இணைகின்றன, பிரிகின்றன. இயந்திரவியலை தாண்டிய எந்த அற்புதமும் டி.என்.ஏ.வில் நிகழ்வதில்லை.

டி.என்.ஏ., என்ற ரோபோவின் கட்டளைகளாக ஆர்.என்.ஏ., உள்ளது. ஆர்.என்.ஏ., உட்கருவுக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் செய்வதில்லை. உட்கருவுக்கு வெளியே தான் மாற்றத்தை நிகழ்த்துகின்றது.

உட்கருவுக்கு வெளியே சைட்டோபிளாசத்தில் புதிய புரதங்களை உண்டாக்குகின்றன. இந்த புதிய புரதங்களும் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ., தகவல்படி தான் உண்டாகுகின்றன.

ஆர்.என்.ஏ., தகவல் அல்லாத புரதங்கள் தற்செயலாகவோ, தவறுதலாகவோ உண்டானால் உடனே அழிப்பு அமிலங்கள் அவற்றை அழித்து விடுகின்றன. அதுவம் டி.என்.ஏ., கட்டளைப்படியே நடக்கிறது.

டி.என்.ஏ., முதல் புரத உற்பத்தி வரையிலான பணிகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நீர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்களே. இவற்றில் எந்த இடத்திலும் உயிர் இயக்கத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிய முடியாது. எல்லாம் உயிரற்ற ஒரு ரோபோ போலவே செயல்படுகின்றன.

இந்த ரோபோக்களுக்கு தேவையான மின்னாற்றலை தரும் பணியை மைட்டோகான்ரியா செய்கிறது. ரோபோக்களுக்கு தேவையான மூலபொருட்களை செல் உணவு தருகிறது.

இங்கே செல் உணவு குறித்த சின்ன புரிதல் அவசியம்.

நமது உணவு பலதரப்பட்டது. அசைவம், சைவம் என்ற பிரிவில் ஏராளமானவற்றை அடுக்கலாம். ஆனால் செல்லின் உணவு ஒன்றே ஒன்று தான். அது புரோட்டீன்.

செல்சுவர் வழியாக மூன்று பொருட்கள் உள்ளே நுழையும். 1. ஆக்சிஜன், 2. கார்போஹைட்ரேட், 3.புரோட்டீன்

இதில் தாவர செல்களில் கார்பன்டையாக்சைடும், விலங்கு செல்களில் ஆக்சிஜனும் ஆற்றல் மூலக்கூறுகளாக நுழைகின்றன. கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டின் போன்றவை உணவாக நுழைகின்றன.


ஆற்றலும், உணவும் உயிர்வாழ தேவையான மூலக்கூறுகளே அல்லாமல் உயிராக இல்லை. அதாவது செல்லில் ஆற்றல் தடைபட்டால் செல்லின் பணிகள் தடைபடுகின்றன. இதனால் செல் முடங்குகிறது. இது மின்சாரம் இல்லாத மின்பொருட்களின் நிலையே அல்லாமல் இதில் உயிர் என எதுவுமே இல்லை.

மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் மின்பொருட்கள் இயங்காது. அதுபோலவே ஆற்றல் இல்லாவிட்டால் செல் இயங்காது அவ்வளவு தான்.

அடுத்து உணவு. உணவு என்பது வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறதே அல்லாமல் உணவில் உயிர் இருப்பதாக எங்கும் கண்டறிய முடியவில்லை.

ஒரு தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருட்கள் வந்தால் உற்பத்தி நடக்கும். மூலபொருட்கள் இல்லை என்றால் உற்பத்தி இருக்காது. இந்த அளவிலேயே செல்லில் உணவின் பயன்பாடு உள்ளது.

ஆற்றலும் உணவும் செல்லின் பணிகளுக்கு உதவுகின்றன. அல்லாமல் செல்லின் பணிகளை ஆற்றலோ, உணவோ தீர்மானிப்பது இல்லை. உட்கருவில் உள்ள ஜீன்களே செல்லின் பணியை தீர்மானிக்கின்றன.

இங்கு ஜீன், ஆர்.ஏன்.ஏ., டி.என்.ஏ., குரோமோசோம் என்பற்றிற்கான வேறுபாடு குறித்த சின்ன விளக்கம்

ஆர்.என்.ஏ., என்பது ஜீனின் துண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. ஜீன் என்பது டி.என்.ஏ.,வின் ஒரு பகுதி, டி.என்.ஏ., என்பது குரோமோசோமின் ஒரு பகுதி. ஏராளமான ஆர்.என்.ஏ.,க்கள் சேர்ந்தது ஒரு ஜீன். ஏராளமான ஜீன்கள் சேர்ந்தது ஒரு டி.என்.ஏ., ஏராளமான டி.என்.ஏ.,க்கள் சேர்ந்தது ஒரு குரோமோசோம்.

ஜீன் முதல் குரோமோசோம் வரையிலான மொத்த அமைப்பை மரபு பெட்டகம் என அழைக்கிறோம். ஜீன்களில் இருந்து பிரிந்து விட்ட தனி பகுதி என்பதால் ஆர்.என்.ஏ.,க்கள் மரபுபெட்டகத்தினுள் வருவது இல்லை.

மரபு பெட்டகம் என்பது ஏற்கனவே பணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் போல செயல்படுகிறது. மரபு பெட்டகத்தில் எங்குமே உயிருக்கான ஆரம்பம் இருப்பதாக தெரியவில்லை. இங்கே தான் சிக்கலும், உயிர் தேடலுக்கான திருப்பு முனையும் அமைகிறது.

உடல் எங்குமே உயிர் இல்லை. உடல்உறுப்புகள் எங்குமே உயிர் இல்லை. உறுப்புகளின் மூலமான திசுக்களிலும் உயிர் இல்லை. திசுக்களின் மூலமான செல்லிலும் உயிர் இல்லை. செல்லின் உட்கருவான மரபு பெட்டகத்திலும் உயிர் இல்லை. செல்லின் உட்கரு முதல் முழு உடல் வரை, அனைத்துமே உயிரற்ற ஒரு இயந்திரத்தை போலவே செயல்படுகிறது. அப்படியானால் உயிர் எங்கே?

இப்போது நமது தேடல் உடலை கடந்து,  மரபுபெட்டகத்தின் மரபுக்குள் செல்கிறது.

மரபு! - இது தாய்தந்தையரிடம் இருந்து வந்தது. அப்படியானால் உயிர் நம்மிடம் இல்லை. நமது தாய்தந்தையரிடம் தான் உள்ளது.

தாய்/தந்தையர் என்றால் இங்கே தேடல் இரு பெரும் பாதையாக பிரிகிறது. இந்த இரண்டில் எந்த பாதையில் தேடுவது? ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பாதையிலுமே தேடுவது சாத்தியமா?

- அடுத்த இறுதி பகுதியில் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம்.

உயிர்தேடல் தொடரும்...

No comments:

Post a comment